Press "Enter" to skip to content

Hvordan styre butikkens økonomi

Dersom du er innehaver av en fysisk butikk eller nettbutikk bør du ha en god innsikt i butikkens økonomi. Dette for at du skal lykkes med en god nok omsetning som gjør at butikken kan drives med tilstrekkelig god omsetning over tid. En god nok omsetning vil gjøre at du på sikt klarer å overleve i butikkbransjen.


Butikkens omsetning bestemmes hovedsakelig ut fra salgsresultater og fortjeneste. Det er derfor viktig at du til enhver tid er oppdatert på hvilke produkter du har i butikken og hvor mye du behøver investere for å opprettholde varebeholdningen. Det er også vesentlig å foreta vurderinger i forhold til nødvendig markedsføring.


Butikkøkonomi og strategi


Mange butikker velger å ansette en person som har god innsikt og forståelse for faget butikkøkonomi. Dette kan gjerne være daglig leder som hovedsak har ansvaret for langsiktig planlegging av butikkens strategier og rutiner. Butikkøkonomi er i utgangspunktet et fag som blant annet vektlegger faktorer som nøkkeltall, resultatregnskap og balanse.


Det er også viktig å vektlegge nyttige strategier for å oppnå ønsket salgsresultat og omsetning. Derfor tilrettelegger mange butikker for bruk av gode og effektive strategier for å oppnå et god salgsresultat og lønnsomhet. Dette kan være strategier som blant annet bruk av ulike salgsteknikker, kampanjer, økt mersalg og redusert svinn.


Butikkutvikling og fokus på nøkkeltall


Ledelsen i de fleste butikker fokuserer på hvordan de skal gjøre butikken mest mulig lønnsom ved å fokusere på blant annet nøkkeltall. Nøkkeltall er et økonomisk begrep som du sikkert har hørt om tidligere. Første og fremst kan nøkkeltall være en god økonomisk indikator som effektivt gir et raskt overblikk over butikkens regnskap.


Nøkkeltallene benyttes også for å sammenligne butikken med andre og viktige konkurrenter. Det kan derfor være en fordel at butikkens ledelse utvikler målrettede strategier og fremgangsmåter for å ta opp konkurransen med andre butikker som tilbyr det samme produktutvalget. Butikken må også ta hensyn til at nøkkeltallene måles i forhold til butikkens likviditet.


Balanse og likviditetsstyring


Butikkens balanse vil generelt tilsi en oversikt over butikkens økonomi på det nåværende tidspunkt. Balansen omfatter også butikkens eiendeler, gjeld og egenkapital. Når butikken har god likviditet er balansen i orden og regnskapet ser bra ut. Likviditeten tilsier også at butikken har god nok økonomi til å utføre både innkjøp og betale regninger.


Dersom du har god kontroll over butikkens balanse vil du oppnå bedre likviditet. En tilstrekkelig likviditetsstyring tilsier at butikken bør bruke gode fakturarutiner for å oppnå at samarbeidspartnere betaler fakturaene innen fristen. Det er også viktig å forsøke å unngå bruk av kreditt ved fakturering. I tillegg bør butikken ha gode rutiner i forbindelse med varelager og svinn.


Svinn og tiltak


Det er viktig at butikken opererer med gode rutiner i forbindelse med svinn. Butikkens svinn tilsier gjerne tap av økonomiske verdier i forbindelse med butikkdriften. Dette er tap som blant annet kan forklares ut fra at prisene må reduseres og at varer forsvinner eller må kastes på grunn av at kvaliteten er for dårlig.


Ved å arbeide målrettet kan butikken gjennomføre flere nyttige tiltak som kan bidra til at svinnet avtar. Dette er tiltak som på sikt kan øke omsetningen til butikken og derfor føre til en bedre lønnsomhet. Svinnet kan avta dersom butikken arbeider målrettet med forbedring av daglige rutiner, oppdatering av den faglige kompetansen og forebygge tyveri.


Varene og lønnsomheten


Butikkens hovedoppgave er å sørge for at salget foregår effektivt for at driften blir lønnsom for alle involverte parter. Butikkdriften bør derfor i stor grad fokuseres på varer og produkter som kan gi en god nok fortjeneste og en tilfredsstillende omsetning. Butikkdriften bør derfor stadig rettes mot de varer og produkter som er attraktive i markedet.


Dersom butikken har en effektiv ledelse vil varer og lønnsomhet stadig være i sentrum for hvordan butikken kan driftes best mulig. Det er derfor viktig at det kontinuerlig foretas vurderinger i forhold til hvilke varer og tjenester som skal tilbys i butikken. Innkjøp av varebeholdningen bør derfor gjøres med utgangspunkt i oppdaterte trender og nyheter i markedet.


Bruk av kampanjer og tilbud


For at butikken skal oppnå et tilfredsstillende salg og omsetning er det viktig med en stadig oppdatering av vareutvalget. Dersom du er butikkeier bør du bruke tid på å sette deg inn i markedets trender og nyheter. Du vil på denne måten oppnå et vareutvalg som tiltrekker seg potensielle kunder som er på jakt etter et godt kjøp.


En oppdatering av varer krever gjerne at du reduserer prisene på noen av varene som allerede finnes på lager. På denne måten kan du effektivt tjene nok penger til å kjøpe inn nye produkter. Den nye varebeholdningen kan markedsføres ved bruk av kampanjer både i den fysiske butikken og ved hjelp av digitale markedsføringskanaler.


Butikkens resultatregnskap


Dersom du er innehaver av en butikk bør du kontinuerlig arbeide for å øke omsetningen i butikken for hvert år som går. Det årlige regnskapet som viser butikkens inntekter og utgifter i løpet av et år betegnes som et resultatregnskap. Det er Regnskapsloven som avgjør om du er pliktig til å sende inn butikkens årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år.


Det er viktig å huske på hvilke plikter og rettigheter du har som butikkeier. Plikten til å melde inn årsregnskapet bestemmes blant annet ut i fra butikkens organisasjonsform og omsetning. Dette er regler og lover som gjelder uavhengig av om du er innehaver av en fysisk butikk eller en nettbutikk.


Bruk av regnskapsfører


Det er ingen gjeldende lover eller regler som bestemmer hvorvidt du behøver å bruke en regnskapsfører i forbindelse med føring av butikkens årsregnskap. Derimot er det mange butikker som velger å benytte seg av økonomiske rådgivere for å være sikker på at regnskapet blir ført på riktig måte.


Det er butikkeier som har ansvaret for at regnskapet blir ført riktig i henhold til de lover og regler som gjelder til enhver tid. Du kan også velge å føre regnskapet til butikken din selv. Dersom du ønsker å benytte deg av en regnskapsfører bør du kontakte et regnskapsfirma som er autorisert eller eventuelt benytte en frittstående autorisert regnskapsfører.